ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗಷ್ಟೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ! ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಉತ್ತರ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಎಂದು. ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಚರತಿ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಎಂದೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾರು ವೇದಾಧ್ಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು. ಆದರೆ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯಾವನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೇ ಕಲ್ಲು ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ, ಆರತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. […]

Read More ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

PRAYER स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता। य ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय॥ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तं ह देवं आत्मबुध्दिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये॥ “He is the Soul of the Universe; He is Immortal; His is the Rulership; He is the All-knowing, the All-pervading, the Protector of […]

Read More

Modi for 2019

*👉 I will Vote for Modi in 2019 & 2024 so that … Work on 6 Dedicated Freight Corridors of 9,485 Kms length is completed & started in a timely manner!* *👉 I will Vote for Modi in 2019 & 2024 so that … Work on 15 New proposed & approved Rail Links of 4,440 […]

Read More Modi for 2019

Kalpa Vigraha Oldest Hindu Idol of Lord Siva (26450 BC) Around 1959-60, a heavy chest containing the idol was reportedly given to CIA officials for safekeeping at Lo Monthang (called “Mustang” in CIA files) by a Tibetan monk accompanied by Khampa bodyguards. The monk apparently related to the CIA officials the importance of the chest […]

Read More